Respect!

Vrienden van SCMH

Acomodatie

  • Sportpark spoorzicht
  • Mr. Schendelerstraat 12
  • 5464 RD Mariaheide
  • Telefoon: 0413-367251
  • E-mail: info@scmh.nl

Huishoudelijk reglement

                                                                                                                             1.
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOETBALVERENIGING SCMH
 
TE MARIAHEIDE
 
 
Inhoud:
 
Artikel 1:               Algemene bepalingen……………………………        blz.  2
Artikel 2:               Leden………………………………………….…        blz.  2
Artikel 3:               Contributie…………………………………….…        blz.  2
Artikel 4:               Aan/afmelden leden……………………………..       blz.  2/3
Artikel 5:               Ereleden……………………………………….…        blz.  3
 
Artikel 6:               Rechten en plichten van leden……………………     blz.  3/4
Artikel 7:               Straffen……………………………………………     blz.  4
Artikel 8:               Sponsoren…………………………………………      blz.  4
 
Artikel 9:               Commissies…………………………………….…      blz.  4
Artikel 10:            Bestuursverkiezing…………………………….…       blz.  4/5
Artikel 11:            Indeling teams……………………………………       blz.  5
Artikel 12:            Wedstrijden………………………………………       blz.  5
 
Artikel 13:            Clubtenue…………………………………………      blz.  5
Artikel 14:            Clubhuis……………………………………….…        blz.  5/6
Artikel 15:            Vergoedingen vrijwilligers…………………….…        blz.  6
 
Artikel 16:            Representatie……………………………………..       blz.  6/7
Artikel 17:            Fietsenstalling………………………………….…       blz.  7
Artikel 18:            Financiële regelingen met andere verenigingen/clubs blz.  7
Artikel 19:            Cursussen…………………………………………      blz.  7
 
Artikel 20:            Periodekampioen/Kampioen……………………..     blz.  7
Artikel 21:            Schenkingen bij speciale gelegenheden…………..     blz.  8
Artikel 22:            Onderlinge competitie…………………………….      blz.  8
Artikel 23:            Teamactiviteiten ………………………………….     blz.  8
Artikel 24:            Gebouwen………………………………………..        blz.  8/9
Artikel 25:            Materialen ………………………………………..      blz.  9
Artikel 26:            Aansprakelijkheid van de leden………………….      blz.  9
Artikel 27:            Wijzigingen van het huishoudelijk reglement……      blz.  9
Artikel 28:            Slotbepalingen……………………………………       blz.  9
 
 
 
        
                                                                               2.
 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen.
1.  De vereniging genaamd R.K. Sportclub Maria Heide, afgekort SCMH, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 1 juni 1957 en is gevestigd te Mariaheide, gemeente Veghel.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 26 juni 1979.
 
 
Artikel 2. Leden.
1.  De vereniging bestaat uit:
pupillen en junioren
senioren
ereleden
2.  Pupillen zijn die leden die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt.
3.  Junioren zijn die leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
4.  Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.
 
 
Artikel 3. Contributie.
1.  De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2.  Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3.  Alle vrijwilligers die niet actief voetballen, zijn vrijgesteld van betalen van contributie.
4.  Leden van het hoofdbestuur zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
5.  Jeugdleden die bij een andere club actief voetballen maar wel verbonden willen blijven aan SCMH d.m.v. het meedoen van nevenactiviteiten, betalen 25% van de contributie.
6. De contributie wordt 1x per jaar per automatische incasso geïnd vóór 1 oktober.
7. De leden dienen wijzigingen van bankrekeningnummers door te geven aan de penningmeester.
 
 
Artikel 4. Aan/afmelden leden.
1.  Het aanmelden van nieuwe leden dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging; van nieuwe minderjarige leden met schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger/ster.
2. Het afmelden van leden dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging voor 1 mei van een jaar. Minderjarige leden dienen schriftelijk afgemeld te worden door de wettelijke vertegenwoordiger/ster.
3. Indien iemand, die niet in Mariaheide woont of niet sociaal/economisch gebonden is aan Mariaheide, zich wil aanmelden als lid van de vereniging, zal het bestuur hierover beslissen.
 
 
 
                                                                              3.
 
4.  Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 
 
Artikel 5. Ereleden.
1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene ledenvergadering met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
2.  Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen. Zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 
 
Artikel 6. Rechten en plichten van leden.
Buiten de verplichtingen vermeld in artikel 5 van gemelde statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
1.  Dit huishoudelijk reglement staat ter inzage op www.SCMH.nl.
2.  Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3.  Leden van 18 jaar en ouder hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Namens minderjarige leden van de vereniging hebben de wettelijke vertegenwoordiger/ster het recht om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij zullen hiertoe een uitnodiging ontvangen. Deze wettelijke vertegenwoordigers/sters hebben géén stemrecht.
5.  Alle leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voorzover door het bestuur niet anders is bepaald.
6.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
7.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van veranderingen van hun persoonsgegevens, zoals deze zijn doorgegeven bij de aanmelding.
8.   Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
Indien de verschuldigde contributie niet voor 1 oktober van het betreffende seizoen is betaald, heeft het bestuur het recht tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden door het betreffende lid over te gaan.
8.a.  Alvorens tot uitsluiting van deelname over te gaan, zullen aan het betreffende lid aanmaningen verstuurd worden: een 1e aanmaning kost het lid € 2,50 extra contributie; een 2e aanmaning kost het lid € 10,-- extra contributie en bij een 3e aanmaning wordt het spelerspasje ingetrokken.
9.  Actieve leden hebben de plicht, met uitzondering van de E- en F-pupillen, in het bezit te zijn van een spelerspas veldvoetbal, welke pas eigendom is van de KNVB.
10. Ieder seniorenteam heeft de plicht om kwijtgeraakte sokken/voetbalbroeken/trainingspakken, die eigendom zijn van de vereniging, te vergoeden.
 
 
 
                                                                              4.
 
11. Alle leden hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB.
 
 
Artikel 7. Straffen.
Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 
 
Artikel 8. Sponsoren.
1.  De vereniging kent naast leden sponsoren.
2. Sponsoren zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om voor een nader te bepalen bijdrage shirtsponsor te worden dan wel reclameborden/doeken rond het hoofdvoetbalveld te laten plaatsen of op welke andere manier dan ook de vereniging te sponsoren. Sponsoren tekenen een contract voor een door het bestuur te bepalen aantal jaren.
3.  De rechten en verplichtingen van sponsoren vervallen na beëindiging van het contract.
 
 
Artikel 9. Commissies.
Vanaf januari 2000 wordt er met commissies gewerkt, zoals vastgelegd in een management- en organisatiedocument. Dit document is laatstelijk herzien en aangepast in januari 2006. Inzage van dit document is mogelijk bij een van de bestuursleden.
De vereniging kent 6 commissies:
-          commissie senioren
-          commissie jeugd
-          commissie sponsoring
-          commissie clubhuis
-          commissie materialen en onderhoud
-          commissie PR en communicatie.
De voorzitters van de commissies zijn tevens lid van het bestuur.
Verder worden de commissies uitgebreid met personen die samen de taken aangaande de betreffende commissie uitvoeren.
De terugkoppeling naar het bestuur gebeurd door de voorzitters van de commissies tijdens de bestuursvergaderingen.
 
 
 
Artikel 10. Bestuursverkiezing.
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af, zoals bepaald in artikel 12 van gemelde statuten.
2.  Het rooster van aftreden is als volgt:
- het 1e jaar: voorzitter tezamen met bestuurslid commissie senioren en voorzitter jeugd.
- het 2e jaar: penningmeester tezamen met bestuurslid commissie clubhuis en sponsoring.
 
 
 
                                                                              5.
 
- het 3e jaar: secretaris tezamen met bestuurslid materialen/onderhoud en wedstrijdsecretaris jeugd.
3. De namen van de aftredende bestuursleden dienen op de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, dan wel op de agenda van de algemene financiële jaarvergadering,  gezet te worden. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geboden te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure, zoals vermeld in artikel 12 van gemelde statuten.
 
 
Artikel 11. Indeling teams.
De commissie senioren en de commissie jeugd hebben het recht om een eigen beleid te hanteren met betrekking tot de indeling van teams.
 
 
Artikel 12. Wedstrijden.
1.    De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld.
2.    Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
3.  Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
4.    Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
5.  De spelers van een team zijn gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens aanwijzingen van de aanvoerder en de leider.
6.  Het bestuur/de betreffende commissie is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 
 
Artikel 13. Clubtenue.
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
Groen shirt.
Witte broek.
Groene kousen.
 
 
Artikel 14. Clubhuis.
1.  In de financiële jaarvergadering d.d. 21 november 2007 is het bestuursreglement alcoholverstrekking vastgesteld.
2.  Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen.
3. Het bestuur is verplicht dat er een actuele lijst van barvrijwilligers en leidinggevenden in het clubhuis aanwezig is, alsmede de schenktijden en leeftijdsgrenzen.
 
 
 
                                                                              6.
 
Ook een lijst met huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines en paracommercie bepalingen dienen duidelijk zichtbaar in het clubhuis te worden opgehangen.
4.  De barvrijwilligers moeten de schriftelijke IVA-instructie volgen op de computer en een kopie van het bewijs hiervan in de map in de kantine leggen.
6. Door de commissie clubhuis wordt halfjaarlijks een schema gemaakt, waarop aangegeven welke barvrijwilliger dienst heeft. Kan de betreffende barvrijwilliger
niet aan zijn/haar verplichtingen voldoen, dan zal hij/zij zelf van dienst ruilen met een andere barvrijwilliger.
7.  Het bestuur bepaalt de sluitingstijd bij speciale gelegenheden.
 
 
Artikel 15. Vergoedingen vrijwilligers.
1. Het bestuur beslist wie er voor een vergoeding in aanmerking komt en de hoogte van de vergoeding. Hierbij kan worden uitgegaan van maximaal het minimum loon zoals van overheidswege voor de betreffende perioden is vastgesteld.
2.  Trainers en/of leiders die voor vervoer naar uitspelende clubs zorgen, komen in aanmerking voor een door het bestuur te bepalen vergoeding. Zij kunnen hiertoe een onkostendeclaratie indienen.
3.  In alle andere gevallen met betrekking tot vergoedingen beslist het bestuur.
4.  Voor alle vrijwilligers (eventueel met partner) van de vereniging zal er jaarlijks in november door het bestuur een vrijwilligersavond in het clubhuis georganiseerd worden.
 
 
Artikel 16. Representatie.
1.  Het bestuur zal op uitnodiging recepties bezoeken van verenigingen die grenzen aan Mariaheide, van verenigingen die in het betreffende seizoen in dezelfde competitie spelen als SCMH1 en van verenigingen die in dezelfde scheidsrechters poule zitten.
2.  Is het bestuur niet in de gelegenheid om op dat betreffende tijdstip de receptie te bezoeken, dan zal er een felicitatiekaart gestuurd worden. Verder worden bij onderstaande gebeurtenissen namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
huwelijk van een lid;
geboorte zoon/dochter van een lid;
bij overlijden van een lid, zijn/haar echteno(o)t(e) of kind;
bij 25-, 40-, 50- jarig huwelijk van een lid;
bij 25-, 40-, 50-jarig verenigingsjubileum van een lid;
overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
Tijdens ziekte van een lid is het team, waarin het betreffende lid speelt, verantwoordelijk om hiervoor aandacht te hebben. Het bestuur heeft de taak hierop toe te zien.
3. Voetballen met rouwband om linkerarm:
a. door betreffend team: de 1e wedstrijd nadat speler/leider/trainer van dat team gestorven is.
 
 
 
                                                                              7.
 
b. door SCMH1: de 1e wedstrijd nadat:  - actieve vrijwilliger gestorven is
                                                                 - lid van SCMH gestorven is
Het dragen van rouwbanden wordt gekoppeld aan 1 minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd.
In alle andere gevallen beslist het bestuur.
 
 
Artikel 17. Fietsenstalling.
1. Fietsen moeten gestald worden in of bij de daarvoor bestemde fietsenrekken op de fietsenstalling naast de ingang van het sportpark.
2.  Staan de fietsen elders op het sportpark dan is het bestuur of de leden bevoegd om deze op de hierboven aangegeven plaatsen te zetten, eventueel de betreffende fiets op slot te zetten en de sleutel in bewaring te geven aan de dienstdoende barmedewerker/ster in het clubhuis.
 
 
Artikel 18. Financiële regelingen met andere verenigingen/clubs.
1. Indien een andere vereniging  van het sportpark gebruik wil maken, zal dit aan het bestuur kenbaar gemaakt moeten worden en zal het bestuur beslissen of hiervoor toestemming gegeven kan worden.
2. In overleg zal de vereniging voor voldoende personeel in het clubhuis zorgen, dan wel de betreffende vereniging verzoeken zelf voor personeel te zorgen.
3. De opbrengst van het clubhuis blijft voor de vereniging en aan de betreffende vereniging zal eventueel een donatie gedaan worden, welke door het bestuur wordt bepaald.
 
 
Artikel 19. Cursussen.
1. Het bestuur stelt de leden van de vereniging in de gelegenheid om cursussen te volgen. Het bestuur bepaalt of die cursus ten goede komt aan de vereniging. De kosten van een dergelijke cursus komen voor rekening van de vereniging.
2.  Indien het betreffende lid binnen een bepaalde tijd na het volgen van een cursus de vereniging verlaat, beslist het bestuur of deze vergoeding door het lid terugbetaald moet worden aan de vereniging.
3.  Hiertoe zal door het bestuur een overeenkomst worden gemaakt, die door het betreffende lid en de secretaris van de vereniging wordt ondertekend.
 
 
Artikel 20. Periodekampioen / Kampioen.
1. Wordt het eerste elftal periodekampioen dan worden er 100 SCMH-consumptiebonnen geschonken aan dit elftal.
2. Wordt een seniorenelftal (m.u.v. het 1e) kampioen dan worden er 150 SCMH-consumptiebonnen geschonken aan dit elftal.
3. Wordt het 1e elftal kampioen dan zal er een receptie door het bestuur in het clubhuis georganiseerd worden. Verder worden aan dit elftal 250 SCMH- consumptiebonnen geschonken.
4. Wordt een jeugdteam kampioen dan wordt er door de jeugdcommissie een passend feest georganiseerd.
 
 
 
                                                                              8.
 
 
Artikel 21. Schenkingen bij speciale gelegenheden.
1.Het schenken van een vat bier is in het clubhuis van SCMH toegestaan aan  senioren van SCMH.
Met een vat bier worden 200 consumpties bedoeld, dus ook koffie, frisdrank en wijn mag geserveerd worden tenzij de schenker van het vat wil dat er alleen maar bier geserveerd wordt. Eten valt niet onder gemelde 200 consumpties. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de betreffende schenker(s).
Wil iemand willekeurig een vat bier schenken dan worden 200 glazen bier in rekening gebracht voor de ten tijde van de schenking geldende prijs.
2.Kampioenen worden door de KNVB vaak uitgenodigd om een wedstrijd voor de Johan Cruijff Schaal bij te wonen.
Het kampioensteam alsmede trainers en leiders van het betreffende team mogen hier op kosten van SCMH naar toe. Voor kaartjes die overblijven mogen andere personen mee. De kosten hiervoor zijn dan voor rekening van degene(n) die meegaan.
 
 
Artikel 22. Onderlinge competitie.
Gedurende een vooraf bepaalde periode worden alle punten van de teams van SCMH bijgehouden. Het team dat aan het einde van die periode de meeste punten heeft gehaald is de winnaar. Het gaat hier over het gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd (sommige teams spelen in de competitie minder wedstrijden). Mochten er 2 teams met een gelijk aantal punten eindigen dan is het doelsaldo beslissend. Mocht dit ook gelijk zijn dan tellen het aantal doelpunten voor. Mocht dit gelijk zijn dan is de stand op de ranglijst in de reguliere competitie beslissend. Als ook dit geen uitkomst biedt dan delen beide teams de prijs. Het winnende team ontvangt 50 SCMH-consumptiebonnen. Teams die in het betreffende seizoen een periode hebben behaald, doen in dat seizoen niet meer mee aan de onderlinge competitie.
 
 
Artikel 23. Teamactiviteiten.
Ieder seniorenteam van SCMH mag een keer per jaar een teamactiviteit organiseren in het clubhuis van SCMH.
Met een seniorenteam worden spelers/leiders/trainers van het betreffende team met eventuele partners bedoeld.
Met partner wordt de echtgenote/vriendin van het betreffende lid bedoeld.
Een teamactiviteit wordt in overleg met het bestuur vastgesteld.
Afspraken maken over en het inplannen van een teamactiviteit gebeurt met de voorzitter van de clubhuiscommissie.
De drank wordt geleverd door de vereniging voor een door het bestuur vast te stellen bedrag per persoon.
 
 
Artikel 24. Gebouwen.
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur vast te stellen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 
 
 
                                                                              9.
 
3. Het bestuur is bevoegd, een of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor andere (bijzondere) doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
 
 
Artikel 25. Materialen.
Ieder seniorenteam heeft in de materialenruimte een eigen afgesloten ruimte voor de spullen van het betreffende team. De leiders van het betreffende team ondertekenen aan het begin van ieder seizoen een overeenkomst m.b.t. de te ontvangen materialen en krijgen dan de sleutel van de betreffende ruimte.
Aan het einde van het seizoen wordt door 2 bestuursleden en de leiders geïnventariseerd en de sleutel wordt door de leiders weer ingeleverd. Ontbrekende of kapotte materialen worden door het betreffende team vergoed zoals omschreven in de getekende overeenkomst.
 
 
Artikel 26. Aansprakelijkheid van de leden.
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan eigendommen van de vereniging aangerichte schade. (Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende plaats het laatst heeft of
hebben gebruikt, indien en voorzover het tegendeel niet door de betrokkene(n) kan worden aangetoond)
 
 
Artikel 27. Wijziging van het huishoudelijk reglement.
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, dan wel de algemene financiële jaarvergadering. Het voorstel tot wijziging zal op de agenda van de algemene ledenvergadering dan wel op de agenda van de algemene financiële jaarvergadering worden vermeld.
2. De voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement zal tegelijk met de agenda van de algemene ledenvergadering, dan wel met de agenda van de algemene financiële jaarvergadering, tenminste 14 dagen voor de vergadering aan de leden worden verstrekt, hetzij schriftelijk, hetzij via www.SCMH.nl.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 
 
Artikel 28. Slotbepalingen.
1. Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Ingeval van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
 
 
                                                                              10.
 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Financiële Jaarvergadering
 
d.d. 18  november 2015
 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging:
 
 
De voorzitter:                                                                    De secretaris:
 
Bert van den Broek                                                           Marie-Jose van de Graaf
 
 
 
 
 
p.s. Dit reglement staat vermeld op www.SCMH.nl
 
Eventuele wijzigingen van dit huishoudelijk reglement worden in een ledenvergadering goedgekeurd en deze wijzigingen zullen daarna via de site van SCMH bekend worden gemaakt aan de leden.
 
TOEVOEGING maart 2016:
 
 
 
 
Gedragscode (vrijwillige) medewerkers
 
 
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van verenigingen/stichtingen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vind het niet prettig aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.
 
Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij onze vereniging komen, absoluut ontoelaatbaar zijn !!
 
Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt uitgevoerd.
 
Wanneer je bij SCMH komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of op welke andere manier ook, zal het bestuur van SCMH je vragen deze gedragscode te ondertekenen.
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
 
Uiteraard geldt de gedragscode ook voor alle (vrijwillige) medewerkers die al taken uitvoeren bij v.v. SCMH.
Het bestuur verlangt vanaf nu van alle “nieuwe” medewerkers dat zij de gedragscode ondertekenen.
 
Mariaheide, 7 maart 2016.
Het bestuur van v.v. SCMH
 
 
 
 
Omgangsregels.
 
SCMH vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze verenigingen alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of
(seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als er iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
2. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
4. Ik val de ander niet lastig.
5. Ik berokken de ander geen schade.
6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
8. Ik negeer de ander niet.
9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik dreig de anderen niet, ik neem geen wapens mee.
11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
15. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 
Voetbalvereniging SCMH en Korfbalvereniging SCMH
Mariaheide, 10 maart 2016.

Interne periodestand

  Team GS PT DPV DPT Gem.
1. SCMH 2  3  9  14  4  3.0
2. SCMH 3  3  6  9  9  2.0
3. SCMH 5  2  3  5  5  1.5
4. SCMH 4  3  4  9  7  1.3
5. SCMH 6  2  2  3  3  1.0
6. SCMH 1  6  6   5  13

 1.0

6. SCMH VetZat  2  1   2  3

 0.5

7. SCMH 35+1  2  1   4   6  0.5