Respect!

Vrienden van SCMH

Acomodatie

 • Sportpark spoorzicht
 • Mr. Schendelerstraat 12
 • 5464 RD Mariaheide
 • Telefoon: 0413-367251
 • E-mail: info@scmh.nl

Notulen Algeme jaarvergadering

Notulen Algemene Jaarvergadering SCMH d.d. 28 juni 2017 bij D’n Brouwer te Mariaheide.

 

Afmeldingen:  Maria van Asseldonk, Rick vd Biggelaar, Gerard Dortmans, Henk vd Linden, Marc van Os, Fred Donkers. Wat later wel aanwezig: Harold vd Leest en Toon Raaijmakers.

Aanwezig:     35 leden.

 

 1. 1. Opening door de voorzitter  Bert van den Broek.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Een dank je wel aan iedereen die heeft meegewerkt om het 60-jarig bestaan goed te doen slagen. Felicitaties voor SCMH 1 voor het behalen van het kampioenschap en promotie naar de 4e klasse. Ook felicitaties aan JO9-1 die geschiedenis geschreven heeft door zowel de regiobeker als de districtsbeker te winnen. Omdat de kantine momenteel opgeknapt wordt, zitten we bij D’n Brouwer. Bedankt voor de gastvrijheid.

 

 1. 2. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. 13 juni 2016.

De notulen stonden op www.SCMH.nl . Er is een opmerking: agendapunt 7 staat seizoen 2016-2016; dit moet zijn 2016-2017. Verder zijn geen op- of aanmerkingen. Onder dankzegging aan Marie-José worden de notulen vastgesteld.

 1. 3. Jaarverslag seizoen 2016-2017.

Het jaarverslag wordt door Marie-José voorgelezen. De commissies maken zelf hun verslag (zo kort mogelijk).  Na het voorlezen wordt het jaarverslag door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag komt op de www.scmh.nl onder “algemeen”.

 

 1. 4. Bestuursverkiezing.

Er zijn drie periodiek aftredende bestuursleden en een tussentijds aftredend bestuurslid:
- Sander de Wit en Harold vd Burgt zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. 

De vergadering is d.m.v. een applaus akkoord met nog een termijn van 3 jaar voor beiden.

- Frank Jansen is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Hij blijft wel jeugdsecretaris. De voorzitter bedankt Frank voor zijn tijd in het bestuur en Frank krijgt envelop, bloemetje en een applaus van de aanwezige leden.

In de plaats van Frank zal Sven Breeuwer zitting nemen in het hoofdbestuur als voorzitter van TCJ. 

De vergadering is d.m.v. een applaus akkoord met deze bestuurswisseling

- Marc van Os is aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft 3 extra jaren in het bestuur gezeten i.v.m. met de verbouwing en het 60-jarig bestaan. Marc is niet aanwezig en zal worden bedankt tijdens de laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Zijn vervanger heeft zichzelf gemeld bij Marc en het bijzondere is dat hij al eerder in het hoofdbestuur heeft gezeten. Ruud vd Sanden, voorheen wedstrijdsecretaris senioren, keert terug als penningmeester. De vergadering is d.m.v. een applaus akkoord met deze bestuurswisseling.
Er is nog steeds een vacature vacant als voorzitter seniorencommissie. Rowan van Dijk heeft de taak van wedstrijdsecretaris senioren op zich genomen maar is privé te druk om ook de taak van voorzitter op zich te nemen.

De voorzitter wenst Harold, Sander, Sven en Ruud veel succes en bestuurlijke wijsheid toe.

 

 1. 5. Verkiezing kascommissie. 

Aftredend is Mark Leenders. Theo Raijmakers meldt zich aan als 2e reserve. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit:  Leden: 1. Toinne vd Boogaard, 2 Frans vd Dungen, 3 Stefan van Asseldonk.

Reserveleden: 1. Ton van Katwijk, 2 Theo Raijmakers.

De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt Mark Leenders en Theo Raijmakers.

 

 1. 6. Voorlopige elftalindeling seizoen 2017-2018.

De elftalindeling staat op de site van SCMH. Deze heeft een voorlopig karakter. Het zijn evenveel teams als vorig seizoen. Maar het was een flinke klus en er zijn ongeveer 8 bijeenkomsten voor nodig geweest om tot deze indelingen te komen. Alle leden zullen zich 100% moeten inzetten en elkaar moeten helpen om alle teams het seizoen uit te kunnen laten spelen. 

 

 1. 7. Vaststellen contributie 2017-2018 rekening houdend met vrijwilligerswerk.

Marie-José licht toe dat bestuur en een commissie bestaande uit Joep van Helvoort, Miranda vd Graaf en Marie-José er nog niet uit zijn. I.v.m. drukke werkzaamheden dit seizoen is er nog geen goed voorstel op tafel gekomen en er moet wel een goed overwogen besluit hierover genomen worden. 

Voorzitter stelt voor om het volgend seizoen het plan verder uit te werken en voor nu de contributie niet te verhogen.  Vergadering is hiermee akkoord.

 

 1. 8. Opgeven vragen voor de rondvraag.

Er worden 7 vragen opgegeven welke bij punt 14 zullen worden vermeld en beantwoord.

 

 1. 9. Pauze

(consumptie van de club)

 

 1. 10. Woordje trainer Ger Romeijnders.

Ger was blanco voor SCMH en SCMH was blanco voor Ger maar de club heeft een geweldig positieve indruk gemaakt op Ger. Hij is trots dat hij deel heeft mogen uitmaken van deze levendige club en hij voelt het dan ook als een afscheid van een familieclub. Ger bedankt iedereen en hij wil heel graag steundend lid van SCMH blijven.

De voorzitter bedankt Ger voor zijn inzet en betrokkenheid en wenst hem veel succes bij Ruwaard.

 

 1. 11. Woordje nieuwe trainer.

Fred Donkers heeft zich afgemeld i.v.m. familieomstandigheden.

 

 1. 12. Woordje Wim van Lieshout.

Wim heeft geen prijzen uit te delen maar bedankt Ger voor de prettige samenwerking en wenst hem veel succes bij Ruwaard. Wim wenst Fred Donkers veel succes en vraagt een applaus voor de leiders van het jeugdkamp en de trainers van de lagere elftallen.

Voorzitter meldt nog dat Wim dit jaar voor de 40e keer is mee geweest op pupillenkamp. Vanaf 1985 heeft hij de organisatie enz. van Frans Caspers overgenomen. Dit jubileum is gevierd op het laatste kamp.

 

 1. 13. Mededelingen.

-Joep van Helvoort, aangevuld door Miranda van de Graaf, geeft een toelichting op het digitaal via een app invullen van het wedstrijdformulier het komend seizoen. Er is een link doorgemaild aan leiders en via die link kunnen er een aantal filmpjes bekeken worden die verhelderend werken.

Er komt  hierover nog een bijeenkomst voor leiders en wedstrijd coördinatoren.

-Bestuur is met gemeente in overleg over herschikking van de velden: voorkeur is oude situatie terug. Anders veld ruilen met korfbalclub: kv half veld 2 met nieuwe verlichting door gemeente aan te leggen, vv weer heel veld 3 (verlichting veld 3 is van vv). Wordt vervolgd.

-De prijs van blikjes en flessen drinken gaan naar € 2,00.

-ouders/leiders die het vervoer van jeugd naar uitwedstrijden verzorgen, moeten een ongevallen-inzittendenverzekering hebben.

-Cindy, Harold , Bert en Peter Nooijen gaan een nieuwe, andere invulling aan de site geven.

-Er zijn bestuurswisselingen bij de supportersclub: Martien vd Wijst en Harrie Dobbelsteen stoppen en daarvoor in de plaats zijn Theo vd Sanden en Danny van de Graaf gekomen. Danny zal financiën van Martien overnemen.

Voorzitter bedankt Martien, die de initiator is geweest en vanaf het ontstaan van de supportersclub heeft meegedraaid. Ook Harrie wordt door de voorzitter bedankt, die toch 7 jaar in het bestuur heeft gezeten terwijl het de bedoeling was maar even te overbruggen. Martien krijgt een bloemetje en een groot applaus en het bloemetje voor de afwezige Harrie wordt bezorgd. Voorzitter wenst Theo en Danny veel succes.

- Het infoblad (groene boekje) krijgt in seizoen 2017-2018 zijn 25e editie: een klein jubileum van een klein maar waardevol boekje. Wijzigingen graag doorgeven aan ledenadministratie of aan Bert.

-De jubilarissen: 60-jarigen zijn gehuldigd tijdens 60-jarig bestaan: Bert van Hoof, Harrie                               Dobbelsteen, Jan Dobbelsteen.

                            50 jaar: Bert vd Broek.

                            40 jaar: Louis Rijk en Robert Tunnissen.

                            25 jaar: Rob Schuijlenburch, Bart Rijk, Mark van Kleef, Erwin van ’t                                   Westeinde, Juul vd Laar en Tom vd Nieuwenhuizen.

-competitie 2017-2018 duurt tot laatste weekend van mei. Datums zoeken voor sponsortoernooi en afsluiting.

-Menno en Freek hebben tevredenheidsonderzoek gedaan bij SCMH vanuit hun opleiding. 97 personen hebben enquête ingevuld. 80 zijn er uiteindelijk meegenomen in dit onderzoek. SCMH komt goed uit de bus. Een enkeling was niet tevreden en het bestuur zou graag met deze personen in contact komen. Aangezien de enquête anoniem was, weet het bestuur niet wie dit zijn.

-Harold zoekt nog vrijwilligers voor de kantine en er zijn nog enkele vacatures bij de jeugd.

-er zijn heel veel foto’s gemaakt tijdens het 60-jarig bestaan, de wedstrijd SCMH1- Legendary PSV, en tijdens het kampioenschap. Deze komen ergens op de site. Maar wil iemand de foto’s op een USB-stick dan graag een USB-stick inleveren bij Marie-José. Zij zal de foto’s daar dan op zetten.

-Marie-José stopt volgend seizoen als secretaris. Rick vd Biggelaar heeft zich aangemeld als haar opvolger.

Hij zal dit seizoen wegwijs gemaakt worden door Marie-José zodat de taken goed overgedragen kunnen worden.

 

 1. 14. (8 Opgeven en) beantwoording van de rondvraag.
 1. a. Voorstel om niet in de knoop te komen met te weinig klein geld in de kantine:

Het verkopen van b.v. 10 consumptiebonnen ineens voor net iets minder als consumptieprijs (totaal € 15,-- i.p.v. 

€ 1,60 per bon). Bestuur neemt dit voorstel zeker mee.

 1. b. Pinautomaat aanschaffen:

Harold zal samen met Martijn Brouwers naar de mogelijkheden kijken.

 1. c. Teams beginnen het seizoen met een krappe bezetting. Dit baart zorgen:

Er is aan de teams uitdrukkelijk verzocht om elkaar te helpen anders gaat het niet goedkomen.

 1. d. Kunnen er rookzones op het sportpark ingesteld worden?

Dit is een goed voorstel en het bestuur zal hier zeker naar kijken maar dan moeten de leden wel bereid zijn om elkaar erop aan te spreken als er op een verkeerde plek toch gerookt wordt. Bestuur ondervindt al lang dat handhaven erg lastig is. 

 1. e. Is er al nieuws over het onderhoud wat de gemeente Meierijstad betreft?

Nee. Voor 1 januari 2019 moet het nieuwe beleid ten aanzien van sportverenigingen bepaald zijn.

 1. f. Jongens van A’s mochten niet meedoen met wedstrijd SCMH1-Legendary PSV terwijl ze SCMH 1 wel geholpen hebben naar het kampioenschap toe.

De afspraak dat alleen de selectie deze wedstrijd zou spelen, was al lang gemaakt. Het kampioenschap heeft hier niets mee te maken. Bestuur snapt de teleurstelling en vraagt de jongens die hier problemen mee hebben, rechtstreeks naar iemand van het bestuur te komen zodat het bestuur de gelegenheid krijg om dit toe te lichten.

 1. g. Is de Wifi op het sportpark voorbereid op de KNVB-app m.b.t. digitalisering wedstrijden?

We hebben voldoende en goede Wifi-punten. Vorig jaar zijn er wat problemen geweest maar die zijn goed opgelost. Mochten er toch nog problemen ontstaan dan hebben we een goed bedrijf achter de hand (Theiner ICT).

 

 1. 15. Sluiting.

Bert sluit om 22.30 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.  

Bert zegt dat iedereen nog gebruik mag maken van een gratis drankje. 

Tot slot wenst hij iedereen namens het gehele bestuur een fijne vakantie.

 

Bestuur SCMH.

Notuliste: Marie-José van de Graaf

 

Interne periodestand

  Team GS PT DPV DPT Gem.
1. SCMH 2  3  9  14  4  3.0
2. SCMH 3  3  6  9  9  2.0
3. SCMH 5  2  3  5  5  1.5
4. SCMH 4  3  4  9  7  1.3
5. SCMH 6  2  2  3  3  1.0
6. SCMH 1  6  6   5  13

 1.0

6. SCMH VetZat  2  1   2  3

 0.5

7. SCMH 35+1  2  1   4   6  0.5