Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Download Statuten SCMH 2019

Download jaarverslag seizoen 2020-2021

TOESTEMMINGSVERKLARING.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op social media, apps, internet, facebook, www.scmh.nl plaatsen.

Met dit formulier geeft ondergetekende toestemming aan SCMH om gegevens over mij te verwerken.

SCMH ontvangt dit door u getekende formulier graag ALTIJD retour op het adres van de secretaris van SCMH: Veldoven 4, 5464 WP Mariaheide of ingescand naar

                                                                                 

Bestuur SCMH, Mariaheide

_______________________________________________________________________________________

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………….

lid van SCMH in Mariaheide en/of ouder of verzorger van

minderjarig jeugdlid (jeugdleden):………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………….

geeft de vereniging toestemming voor een of meer van de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  • Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, b.v. andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners
  • Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij en/of mijn kind(eren) op social media, apps, internet, facebook, www.scmh.nl
  • Het beschikbaar stellen van mijn naam of de naam van mijn kind(eren) en

e-mailadres aan sponsors van de vereniging, zodat zij mij kunnen benaderen voor b.v. aanbiedingen

  • Het opnemen van persoonlijke gegevens (KNVB lidnummer, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer) in het “groene boekje van SCMH” en/of op www.scmh.nl
  • Mij gedurende 25 jaar na beeindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor b.v. een reunie of bijzondere gebeurtenis (b.v. 75-jarig bestaan van vereniging)
  • Zelf in te vullen: ………………………………………………………………………………………………..

 

Datum: ……………………………………………Plaats: ……………………………………………………

 

             Handtekening: ………………………………………………………………………………………………….

 

U kunt dit formulier printen door te klikken op het icoontje printicoon rechtboven van dit artikel.

SCMH vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze verenigingen alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of
(seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als er iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
2. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
4. Ik val de ander niet lastig.
5. Ik berokken de ander geen schade.
6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
8. Ik negeer de ander niet.
9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik dreig de anderen niet, ik neem geen wapens mee.
11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
15. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Bestuur SCMH, Mariaheide, september 2019

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van verenigingen/stichtingen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vind het niet prettig aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij onze vereniging komen, absoluut ontoelaatbaar zijn !!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt uitgevoerd.

Wanneer je bij SCMH komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of op welke andere manier ook, zal het bestuur van SCMH je vragen deze gedragscode te ondertekenen.
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Uiteraard geldt de gedragscode ook voor alle (vrijwillige) medewerkers die al taken uitvoeren bij SCMH.
Het bestuur verlangt vanaf nu van alle “nieuwe” medewerkers dat zij de gedragscode ondertekenen.

Bestuur SCMH, Mariaheide, september 2019

SCMH is een vereniging die staat voor sportiviteit en respect. Alle leden en supporters samen maken SCMH tot een prachtige vereniging die meer is dan een voetbalclub. Het is de plek waar supporters en leden elkaar ontmoeten en saamhorigheid vinden, waar alle vrijwilligers samen er met al hun talenten en inzet voor zorgen dat onze club groeit en bloeit, waar allerlei evenementen aan heel veel mensen een hoop gezelligheid geven.

SCMH moet deze sportieve en gezellige vereniging blijven! Dat gaat niet zo maar. Daarvoor is de inzet van iedereen heel hard nodig. Incidenten op of rondom de velden kunnen het beste worden voorkomen als iedereen de gedragsregels van SCMH tot zich neemt en actief uitdraagt. Mocht er dan toch nog een incident plaatsvinden, dan is het van belang dat overtreders direct op hun gedrag worden aangesproken. Zo voorkom je dat incidenten grotere vormen gaan aannemen.

Sportiviteit en respect zijn dus van groot belang. Sportiviteit en respect tussen SCMH-leden en -supporters onderling, maar ook richting tegenstanders en (assistent)scheidsrechters. Want zonder hen kun je immers niet voetballen. Daarom zorgen we er met zijn allen voor dat iedereen plezier aan zijn of haar hobby beleeft.

1) VOG definitie gedragscode

2) VOG omgangsregels

3) VOG gedragscode